نظرسنجي - نتيجه (ها)
میزان رضایت شما از صندوق مکانیزه هانا چه میزان است؟